Velkommen til ABRAKADABRA BARNEHAGE
Uteområde ABRAKADABRA BARNEHAGE
Inneområde ABRAKADABRA BARNEHAGE
Vedtekter ABRAKADABRA BARNEHAGE
Årsplan ABRAKADABRA BARNEHAGE
Arbeidsplan ABRAKADABRA BARNEHAGE
Søknadsskjema ABRAKADABRA BARNEHAGE
Linker ABRAKADABRA BARNEHAGE
Om oss ABRAKADABRA BARNEHAGE
Kontaktinfo ABRAKADABRA BARNEHAGE
 

Vedtekter for ABRAKADABRA BARNEHAGE

(Vedtekter for utskrift i pdf-format - Klikk her)

Kap. I         Generelt

§ 1      Eier
Disse vedtektene gjelder Abrakadabra barnehage som eies og drives av Abrakadabra barnehage AS. Eierstyret består av Kari Liss Pettersen.

§ 2      Formål
            Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Jf barnehageloven §1. 

Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at verdiene i loven § 1 ikke skal forankres i den kristne og humanistiske arv og tradisjon. Jf barnehageloven § 1a.

 

 

§ 3      Forvaltning
Abrakadabra Barnehage As skal drives i samsvar med lov om barnehager med forskrifter, rammeplan og retningslinjer som fastsettes av departementet og kommunen. Avdeling for oppvekst og kultur har ansvaret for godkjenning og tilsyn. Abrakadabra barnehage As har ansvar for forvaltning.

§ 4      Styring og ledelse
Barnehagen er administrativt underlagt eierstyret. Styrer har delegert det overordnede administrative, økonomiske og pedagogiske ansvar. Selskapets aksjekapital er kr 30 000.- fordelt på 100 aksjer. Aksjenes pålydende er
kr 300,-

§ 5      Areal
Netto leke- og oppholdsareal pr. barn med heldags opphold:
For barn under 3 år:            5,3 m2
For barn over 3 år:              4,0 m2

§ 6      Bruk av barnehagelokalene
Barnehagens lokaler bør stilles til disposisjon for nærmiljøet etter nærmere avtale med den enkelte styrer.

 

Kap. II        Barnehagens virksomhet

§ 7      Barns og foreldremedvirkning

 1. Barna skal sikres aktiv medvirking i henhold til lov om barnehage.
 2. Det holdes mist 1 foreldremøte hvert år.
 3. En gang hvert år gis foresatte tilbud om individuelle foreldresamtaler, og ellers i året ved behov.
 4. Styrer er ansvarlig for å legge til rette for foreldremedvirkning angående barnehagens virksomhet.
 5. Foreldreråd og SU:

Foreldreråd består av foreldrene til alle barna i barnehagen, foreldrene velger en foreldreråds leder og 1 vara. Foreldreråd avholdes minst 1 gang i året.
Barnehagen har et samarbeidsutvalg som består av 1 ansatt representant, 1 representant fra eier, 1 representant fra foresatte, foreldrerådet velger sin representant til SU.

 1. Årsplanen fastsettes av SU.

§ 8      Barnehageårets oppstart/planleggingsdager
Barnehageåret starter mandag i uka før skoleåret begynner.  Barnehagene holder stengt 5 dager for planlegging fordelt over året.  3 dager legges til mandag, tirsdag og onsdag uka før skolestart.  De to øvrige samkjøres med skoleruta.

§ 9      Åpningstider

 1. Barnehagen har åpent fra kl 07.15 til 16.30, fra mandag til fredag.  Åpningstida kan utvides når spesielle forhold tilsier det.
 2. Barnehagen holder stengt f.o.m Julaften t.o.m 1. Nyttårsdag. Foreldre/foresatte kan søke om å holde barnehagen åpen denne perioden. Søknadsfrist 31. Oktober inneværende år.

§ 10    Ferie
Barna skal ha minst 4 uker ferie i løpet av barnehageåret, hvorav 3 uker sammenhengende.  Avvikling av sommerferie skal varsles tidligst mulig og senest innen 1. mai. Ferie i løpet av året må meldes minimum 2 uker på forhånd.

§ 11    Barnas helse
Foreldre oppfordres til å opplyse om forhold ved barnas helse som er av betydning for barnets opphold i barnehagen, og som de ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til.  Styrer setter i verk nødvendige tiltak ved ev. ulykker, sykdom og mistanke om epidemier, og varsler foresatte og evt. lege. 
Styrer avgjør om et barn pga sykdom midlertidig ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna.

§ 12    Forsikring
Alle barn i Abrakadabra Barnehage A/S er skade, ulykke og ansvars forsikret. Vårt selskap er IF-Skadeforsikring. Forsikringen gjelder ved skade / invaliditet etter ulykke 24 timer i døgnet. Forsikringssummen er 500 000 ved 100 % uførhet og 50 000 ved død.

Det er ikke tegnet forsikring som dekker briller, barnas klær, personlige leker, vogner m.m. dette betyr at personlige eiendeler ikke vil bli erstattet hvis det oppstår skade ved brann eller innbrudd. Dette må familien selv søke erstatning for gjennom sin hjemme forsikring. Vi anbefaler foreldre til barn med briller å tegne egen brilleforsikring.

 

Kap. III       Personale

§ 13    Personale og bemanning
Bemanning settes i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.

§ 14    Internkontroll
Barnehagen har internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet (HMS), i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

 

Kap. IV      Inntak og oppsigelse

§ 15    Opptak

 1. Søknad om opptak sendes barnehagekontoret.  Hovedopptaket skjer om våren med søknadsfrist 15. februar.
 2. Opptaket samordnes fra barnehagekontoret med alle godkjente barnehager, iht barnehageloven. Plass skal så vidt mulig tildeles i barnets nærområde.
 3. Plass skal primært tildeles i barnets nærområde.
 4. Ved tilbud om plass skal det påføres svarfrist som er maksimum 10 dager fra den dato brevet er mottatt.  Dersom det ikke er gitt svar innen fastsatt frist, er plassen tapt.
 5. Barna har fast plass fram til skolestart eller evt. oppsigelse.
 6. Ledige plasser tildeles fortløpende.

§ 16    Opptakskriterier

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehagen. Sakkyndig vurdering kreves. Se barnehagelovet § 13.
 2. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har prioritet ved opptak.
 3. Barn som har søsken i barnehagen hvor det søkes plass.
 4. Barn som ikke faller inn under overnevnte kriterier tildeles plass etter søknadsansiennitet.

§ 17    Permisjon
Det kan søkes om permisjon fra barnehageplassen. Som hovedregel gis det permisjon for inntil et år og med oppstart ved nytt barnehageår. Permisjon trer i kraft senest 3 måneder etter mottatt søknad.  Det innvilges vanligvis ikke permisjon for deler av dagen, og heller ikke i perioden fra 1. mai og ut barnehageåret (medio august).  Søknad sendes til barnehagen og avgjøres av styrer.

§ 18    Klage på avslag om plass
Det er 3 ukers klagefrist ved avslag på plass, jf. Forvaltningslovens § 29.
Klagene behandles i kommunens klagenemnd for barnehageopptak.

§ 19    Oppsigelse
Ved oppsigelse av barnehageplass er oppsigelsestiden 3 måneder. Oppsigelsen skal skje skriftlig og innen den 1. i første gjeldende måned. Det belastes for oppsigelsestiden. 

 

Kap. V       Økonomi

§ 20    Betaling for opphold

 1. Eier fastsetter betalingssatsene og søskenmoderasjon i samsvar med BFDs Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
 2. Det kreves betaling for 11 måneder.  Juli er betalingsfri under forutsetning av at barnet har hatt 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.
 3. Barnehageplass betales forskuddsvis og innen den 1. i hver måned.
 4. Barn som begynner til nytt barnehageår betaler f.o.m. uken barnehageåret starter, planleggingsdagene inkludert.  For barn som tildeles plass i løpet av barnehageåret, betales det fra dagen plassen stilles til disposisjon.
 5. Dersom det serveres måltider, skal det tas ekstra betaling som dekker de faktiske kostnadene.

§ 21    Økonomi
Inntektene til barnehagen er foreldreinnbetaling og tilskudd fra kommunen. Det er styrers ansvar å følge budsjettet. SU skal holdes orientert om den økonomiske situasjonen.

 

Vedtektene er revidert:15.09.2019